Vad är WCAG 2.1 AA?

Svar på sju vanliga frågor om tillgänglighet

De sista åren har WCAG blivit ett återkommande ämne i offentlig sektor och i politiken. Men vad är egentligen WCAG och hur är det kopplat till webbdirektivet? Är det viktigt för privata företag? I den här artikeln ger vi svar på de vanligaste frågorna om tillgänglighet och ger dig även en länk till en checklista du kan använda för att bygga en tillgänglighetsanpassad webbplats.

1. Vad är WCAG?

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och är väldigt förenklat en samling med riktlinjer som sätter lägsta nivån för hur information ska presenteras på nätet för att så många som möjligt ska kunna ta del av den. Vi har alla olika förmågor och egenskaper och uppskattningsvis har en femtedel av befolkningen tillfälliga eller permanenta funktionsnedsättningar. Genom att ha det i åtanke kan man utveckla webbplatser och appar som är tillgängliga för fler.

WCAG har tagits fram av organisationen World Wide Web Consortium. Standarden i version 2.1 finns i tre olika nivåer, från den enklaste nivån A till den högsta nivån AAA. Högre nivåer innehåller förbättrade riktlinjer för göra informationen så tillgänglig som möjligt.

2. Varför är tillgänglighet viktigt?

När fler personer kan ta del av informationskällor stärks demokratin och vi får ett mer inkluderande samhälle. Det betyder att fler kan ta ställning i viktiga samhällsfrågor, rösta mer informerat och få den hjälp som behövs, när den behövs. 

Tillgänglighet är därför en absolut nödvändighet för många men alla kan dra nytta av WCAG-anpassade sidor. Det finns till exempel situationer när det inte går att ta till sig ljudspår i en video på en webbplats. Arbetsdatorn kanske saknar högtalare, åskådaren sitter på en buss utan hörlurar eller barnen sover bredvid. Genom att ljudspåret har alternativ text kan besökaren ta till sig och agera på informationen vid många fler tillfällen och förhoppningsvis när den är aktuell.

För företag finns det också ett starkt ekonomiskt incitament i att de kan nå ut till fler människor och skapa bättre och djupare relationer med sina kunder. Genom att de utökar sitt kundunderlag och finns tillgängliga vid fler tillfällen ökar möjligheten till affärer och sannolikt omsättning. Det gör både ägarna och kunderna nöjda.

3. Hur fungerar WCAG?

WCAG 2.1 AA  är uppbyggt och indelat efter fyra principer. Dessa formar tillsammans grunden för hur man ska arbeta med tillgänglighet. Om du känner till dessa så har du kommit lång väg mot att förstå hur standarden fungerar och hur man ska tänka när man bygger en tillgänglighetsanpassad webbsida.

Möjlig att uppfatta – Innehåll och struktur ska vara skapade på ett sätt så att de enkelt kan förstås av alla besökarna. Det ska till exempel finnas texter som beskriver bilder och ljud så att innehållet kan omvandlas till större och mer läsbara typsnitt, tal eller punktskrift. Video ska ha textningar och gärna en transkribering i närheten av filmen.

Hanterbar – Användargränssnittet och navigeringen ska vara hanterbara. Det ska gå att navigera på hemsidan med tangentbord, det ska finnas tid att utföra ärenden och de användare som behöver tänka extra ska ha tid till att kunna göra det. Länkar och menyval ska vara tydliga så användaren förstår vart man hamnar.

Begriplig – Hemsidan ska vara skriven i begripligt språk, hjälpa användare att undvika misstag och rätta till dem ifall de sker. Den ska vara konsekvent i hur den beter sig vid inmatning och navigation. Knappar och funktioner ska ha samma placering och ikoner över hela hemsidan.

Robust – Den ska fungera på olika system, enheter och webbläsare såväl som med olika hjälpmedel.

Detta innebär bland annat att bilder och ljudfiler måste ha ersättande text för dem med syn- eller hörselnedsättning och att video måste erbjuda olika språk, transkribering, undertexter och teckentolkning.

4. Hur är WCAG kopplat till webbdirektivet?

EU har beslutat att alla medlemsländer ska införa lagar som syftar till öka den digitala tillgängligheten för alla användare. Sverige uppfyller EU:s krav och höjer nivån ytterligare genom lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den så kallade DOS-lagen eller webbdirektivet.

Webbdirektivet är alltså lagen som specificerar att offentliga aktörer ska uppfylla riktlinjerna om tillgänglighet som finns i WCAG 2.1 nivå AA. Vad en offentlig aktör är specificerar Myndigheten för Digital Förvaltning så här:

“Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.”

I den svenska lagstiftningen så finns det dock undantag där man inte behöver följa riktlinjerna fullt ut som till exempel direktsänd video som får ligga på webbplatsen i två veckor innan den måste tillgänglighetsanpassas. Kartor som inte är avsedda för navigering är ett annat exempel som inte behöver följa riktlinjerna. Läs mer om undantagen här. 

Mediaflows videospelare har möjligheten att visa upp teckentolkad video och kan visa det i ett eget fönster.

5. Hur påverkar WCAG och webbdirektivet dig?

Beroende på om du jobbar med hemsidor, bilder eller kommunikation inom offentlig sektor, på ett privat företag eller är en privatperson som surfar på nätet så har webbdirektivet olika implikationer.

Privatperson

Om du surfar i egenskap av privatperson så innebär det kort och gott att webbplatser och appar som är kopplade till en offentlig aktör är bättre på att ta hänsyn till funktionsnedsättningar. Du ska veta att om en tillfällig eller permanent funktionsnedsättning drabbar dig så ska du fortfarande i högsta möjliga mån kunna tillgodogöra dig innehållet på hemsidan.

Offentlig sektor

För dig som jobbar i offentlig sektor finns det många regler att ta hänsyn till om du skapar innehåll för webbsidor på intranät, extranät (webbsidor tillgängliga för externa partners men som kräver inloggning), hemsidor eller appar. Se avsnitt 3. Hur fungerar WCAG? ovanför.

Privat företag

Allt fler företag satsar idag på att öka sin tillgänglighet. Som vi skrev i början av artikeln finns det goda möjligheter att öka sin omsättning genom att tillgänglighetsanpassa sina webresurser och göra både ägare och kunder glada. I dagens digitala samhälle blir det allt viktigare att vara tillgänglig och möta kunderna i deras valda forum. Däremot är det inget tvång för privata företag som inte räknas som en offentlig aktör att följa WCAG. Med det sagt finns det inte någon nackdel med att göra sin sida mer tillgänglig och standarden har också fått genomslag långt utanför Europa. 

6. Finns det en checklista som man följa?

Ja, det gör det. DIGG (Myndigheten för Digital Förvaltning) har tagit fram en checklista som garanterar att du följer alla WCAG-kriterier på nivå A och AA. Du hittar listan via länken nedanför. 

7. Vad står förkortningarna för?

Det är många förkortningar att hålla reda på när man läser om WCAG och webbdirektivet. Nedan har vi listat de vanligaste och vad de betyder.

DOS-lagen – Lagen om Digital Offentlig service.
DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
WCAG – Web Content Accessibility Guidelines
W3C – World Wide Web Consortium (Organisationen som tagit fram standarden WCAG)

Myndigheten för Digital Förvaltnings checklista är lång och utförlig och innehåller uppgifter man kan bocka av allt eftersom man arbetar med sin webbplats.


Vilka hjälpmedel har Mediaflow för tillgänglighet?

Mediaflows grund är en plattform som håller koll på digitala tillgångar och rättigheter så att arbetsflöden och samarbeten blir strukturerade och effektiva. Vi är experter på tillgänglig online video, GDPR-hantering och varumärke genom vår designgenerator och våra mediaportaler, vilket har gjort oss marknadsledande inom offentlig sektor.


Tillgänglig videospelare

Mediaflows videospelare uppfyller alla de krav som ställs i webbdirektivet och WCAG 2.1 nivå AA. Det innebär att den har stöd för undertexter, syntolkad och teckentolkad video och alternativa ljud- och videospår. Undertexter kan också visas upp som en transkribering i en egen ruta, det går att navigera i spelaren med tangentbordet, det finns stöd för skärmläsare och den är anpassad för färgblinda. 

Playportal

Vår playportal kan anpassas efter varumärke med en egen logotyp och färger. Innehållet i portalen skräddarsys genom att dela ut videos från Mediaflow. Användare kan själv anpassa allt innehåll som texter och puffar på startsidan och välja vilka videokategorier som ska finnas. 

Vill du veta mer? Du kan läsa mer om våra videoverktyg här. Kontakta oss så berättar vi gärna om hur vår plattform kan hjälpa er med tillgänglig video.