Historiskt mål om upphovsrätt till AI-genererad bild!

För första gången har en bild som tagits fram med hjälp av AI fått upphovsrätt. Advokat Katarina Ladenfors berättar här om det kinesiska rättsfallet som gav en konstnär upphovsrätt på en bild framtagen med AI-verktyg.

Historiskt mål om upphovsrätt till AI-genererad bild!

Det pågår diskussioner kring om konst kan skapas med hjälp av AI och om det därigenom uppstår en ensamrätt för den som skapat materialet. För att kunna svara på den frågan krävs att man vet hur upphovsrätten fungerar. För att få upphovsrätt krävs nämligen att upphovsmannen gjort fria och kreativa val. Det krävs också att materialet är skapat av en människa. Hitintills har man därför inte bedömt att AI-genererat material är resultatet av en människas fria och kreativa val och att resultatet kan få upphovsrätt. Det finns flera mål som avgjorts i USA och det pågår rättsprocesser om AI. 

Varför fick den kinesiska konstnären upphovsrätt?

I Kina har dock en konstnär lyckats få upphovsrätt till en bild på en flicka genom att använda en kombination av ca 150 olika instruktioner till i AI-verktyget Stable Diffusion. Till följd av att konstnären även kunnat återskapat bilden ett flertal gånger ansåg kinesisk domstol i Beijing att bilden var AI-assisterad och inte AI-genererad. Konstnären fick därmed upphovsrätt på bilden. 

Bilden publicerades först på den kinesiska motsvarigheten till Instagram, Xiaohongshu. Den var märkt med konstnärens id på plattformen i nedersta högra hörnet. Senare användes bilden av en författare i en artikel publicerad på en annan plattform, men utan id-beteckningen eller någon annan hänvisning till konstnären. Konstnären stämde därför författaren för upphovsrättsintrång vid Beijings domstol. 

En fråga i målet var om konstnären var att anse som skapare av bilden genom assistans från AI-verktyget, eller om AI-verktyget hade skapat den genom assistans från konstnären, varpå konstnären inte kan hävda upphovsrätt. 

Domstolens beslut var att bilden var originell och hade upphovsrätt samt att konstnären var upphovsman. Domstolen lyfte att det krävs en omfattande insats från konstnären för att denne ska få upphovsrätt, och att AI-verktyget endast är ett hjälpmedel på vägen. De intellektuella prestationer som krävs för att uppnå originalitet bör spegla en verklig persons intellektuella insats.

Hur påverkar det här dina AI-bilder?

Flera andra avgöranden från bl.a. USA har slagit fast att en person som ger instruktioner till ett AI-verktyg inte kan få upphovsrätt eftersom slutresultatet av bilden inte går att förutse. I detta fall kunde konstnären däremot visa att han med omfattande instruktioner och kreativa val lyckats skapa och återskapa bilden flera gånger. Därmed är bilden inte AI-genererad utan AI-assisterad. Konstnären fick upphovsrätt till bilden och journalisten gjorde intrång i konstnärens upphovsrätt genom att använda den. 

Det är oklart om en domstol inom EU skulle göra samma bedömning i en liknande situation. Praxis får utvisa hur vi ser på AI-genererade eller AI-assisterade bilder i framtiden. 

Även om rättsfallet ger en lösningsmetod gällande hur upphovsrätten till AI-genererade bilder kan betraktas ger det även upphov till många frågor. Det krävdes att konstnärens insatser var övervägande i skapandeprocessen och det fästes mycket vikt vid antalet specifika och förtydligande kommandon som konstnären gav. En problematik i resonemanget är att alla AI-verktyg är unika och att tidsaspekten av de kommandon som ges får betydelse. Konstnären hade med största sannolikhet inte kunnat återskapa bilden om viss tid förflutit mellan skapandet och återskapandet eftersom AI-verktyget ständigt utvecklas. Inte heller hade samma bild kunnat återskapats om ett helt annat AI-verktyg använts, exempelvis om Konstnären i stället använt verktyget DALL-E. Detta talar för att slutresultatet trots allt är oförutsägbart och styrt utifrån tekniska förutsättningar snarare än ett mänskligt skapande. 

Referat och analys Beijing Internet Court Civil Judgment, mål nr: (2023) Jing 0491 Min Chu No 11279

Mediaflow gör det lätt att göra rätt

Mediaflow är en molnbaserad tjänst som förbättrar ditt arbetsflöde med bilder, video och dokument. Oavsett hur du tar fram material så kan du lätt hålla koll på att du följer alla regler och lagar. Med kraftfulla GDPR-verktyg, automatisk undertextning av filmer och smidig delning av filer kan du kapa flera andra tjänster och ha allt samlat på en plattform. Boka en demonstration för att se hur din organisation kan arbeta effektivare med Mediaflow.

Följ våra nyheter och sociala medier


Lär dig mer om Bildjuridik!

Det finns flera aspekter att tänka på när det gäller AI och bilder; vad innebär det att ladda upp eget material i AI-databaser? Vad ger man för rättigheter till databasen och finns det risker ur ett GDPR-perspektiv om materialet innehåller bilder på människor?

Det och mycket mer går vi igenom under kursen Bildjuridik – bilder, film och GDPR som ges av advokatfirman MarLaw. Läs mer och anmäl dig här: Länk: https://marlaw.se/bildjuridik-bilder-video-och-gdpr/

Lägg till syntolkning i din video

21 maj 2024

Alternativa ljudspår, även kallat syntolkning, är en viktig del av tillgänglighetsanpassning av video för personer som har en synnedsättning. I den här artikeln ska vi titta på hur du kan lägga till flera bild- och ljudspår till filmer i Mediaflow.

Tidsbesparande AI-sökfunktion förbättrar din användarupplevelse

12 april 2024

Du känner säkert igen att taggning av bilder med sökord och metadata kan vara tidsödande och jobbigt. Det är inte helt lätt att komma på relevanta sökord för en stor mängd bilder. För att underlätta för dig har Mediaflow en funktion lägger till sökord som genererats av AI. Dina bilder får automatiskt förslag på sökord som du kan lägga till som metadata. I den här artikeln förklarar vi mer om hur du använder funktionen.

Vad är ett DAM-system?

12 mars 2024

Om du arbetar med digitala tillgångar och filer som dokument, bilder och video har du troligtvis märkt att det är svårt att strukturera och framförallt hitta rätt filer i olika system och servrar. En lösning på det är att använda ett Digital Asset Management System, även kallat DAM-system. I den här artikeln ska vi gå igenom vad det är och hur det kan förenkla din organisations filhantering.

Åk till toppen